PostgreSQL vs MySQL: The Critical Differences

The Critical Differences of PostgreSQL vs MySQL: PostgreSQL là một CSDL giàu tính năng có thể xử lý truy vấn phức tạp và giữ liệu lớn. MySQL là một CSDL đơn giản hơn tương đối dễ thiết lập và quản lý; nhanh, đáng tin cận và dễ hiểu. PostgreSQL là object-relational database (ORDBMS) với những […]