What is continuous delivery?

Continuous delivery là một phương pháp triển khai phần mềm áp dụng sự tự động hóa để tăng tốc độ phát hành. Nó thiết lập một quy trình mà trong đó bất kỳ thay đổi nào từ một developer có thể được đưa lên code repository hoặc container registry một cách tự động.