Using apt-get Commands In Linux [Complete Beginners Guide]

Bài viết này giúp bạn biết được rằng mình có thể làm gì với apt-get commands trên Linux, làm thế nào thể tìm kiếm, cài đặt, nâng cấp cũng như dọn dẹp hệ thống. Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng Ubuntu hoặc những bản phân phối khác dựa trên Ubuntu như Linux Mint hay […]